Sundsvall Kulturhus / teater

Sundsvall, Sverige
Åben international konkurrence
Honerable mention

Teateret og kulturhuset indeholder fire større og mindre scener med alle tilknyttede teaterfaciliteter plus museums-, udstillings- og kunstneriske undervisningsfaciliteter.

Projektet omgiver og samler bygningskompleksets funktioner med en offentlig glasfoayer, der rummer restaurant, billetsalg, informationscenter og garderober og har mulighed for udstilling og optræder.

Den store omkransende glasfacade fungerer ved hjælp af projektionsteknologi som et levende, transparent billedmedium eller by-interface, der præsenterer husets indre liv og aktiviteter mod de nære omgivelser og byen: hovedindfaldsvejen, floden og dens rekreative områder: havnen, teatertorvet, teaterterrassen og teatertrappen.

År: 2008

Konkurrencetype: International konkurrence
Rådgivning: Hovedrådgiver
Bygherre: Sundsvall Kommune
Type: Kulturbyggeri / teater
Størrelse: 12.000 m2
Adresse: Malmø Havn
Entreprisesum: 350 mio. kr.

TEATERGALLERIET

 Byen – det store teater

Teatret – den lille by

 Sundsvalls nye teater og kulturhus skal både være et bygværk i byen og en bydel i byen.

Det nye teater og kulturhus skal være et enestående arkitektonisk vartegn i byen, men samtidig fuldende Sundsvalls centrum mod Selångeråen og Sundsvallfjärden.

Det nye teater og kulturhus skal skabe en ny bydel med nye steder i Sundsvall og udbygge byens offentlige rum med nye oplevelsesrige forløb.

Dette projekts forslag til et nyt teater og kulturhus er skabt af stedet: åen, den historiske bymorfologi og byarkitekturen, de bevaringsværdige magasiner, havnen, fjorden og hovedvejen.

Selångeråen der er byens ophav og Sundsvalls centrum der er en vigtig del af byens arkitektoniske identitet skal understreges og fornyes af teater- og kulturhusprojektet.

Det nye teater og kulturhus skal være et markant bygningskompleks integreret i Sundsvalls byform og byrumsforløb i lige så høj grad som et singulært arkitektonisk monument.

Projektets nye teater og kulturhus er tænkt som en dynamo for liv og aktivitet i Sundsvall.

Det nye teater og kulturhus skal på en gang generere og arkitektonisk synliggøre sit aktive indhold, heri ligger dets monumentalitet.

Torvet, galleriet og hjørnet

Det nye teater og kulturhus i Sundsvall er bygget op omkring en serie af nye offentlige, byrum: det nye Teatertorv, den nye Teatergalleriet og det nye Teaterhjørne.

Det nye Teatertorv skaber et udvendigt ankomstrum hvis vægge dannes af teaterets indgangsfacade, det gamle Kulturmagasin. å- og parkudsigten plus de kommende bygninger på østsiden af torvet.

Det nye Teatergaleriet skaber en ny klimabeskyttet ”scenic walk” i Sundsvall.

Teatergalleriet forbinder Teatertorvet, teaterfoyeren og de fem teatre, udstillings- og ungdomsfaciliteterne samt Kulturmagasinets biblioteks- og udstillingsfunktioner med centrums strøggader og offentlige pladser og med de rekreative arealer langs åen og dens parkbånd.

Teatergalleriet skaber sammen med dets indvendige svævende balkoner og reposer et enestående panorama ud over ådal, havn og fjord. Det samme gælder udsigten fra serveringsterrassen og trappeanlægget ned til vandet.

Det nye Teaterhjørne skaber et nyt orienterings- og samlingspunkt i Sundsvall, et offentligt sted hvor by og ålandskab, kultur og natur møder hinanden for at danne ramme om afslappede urbane møder, ophold eller kreativ udfoldelse (nydelse).

Torvet, promenaden og hjørnet er syd og vestvendte og derfor solbeskinnede ved teatertid.

Skærmen

Galleriets eller teaterfoyerens facade fungerer både som klimaskærm og billedskærm.

Glasfacaden fungerer som bygningskompleksets interface, billed- og tekstformidler samtidig med at dens transparente klimaskærm åbner for udsyn og indblik til husets mangfoldige begivenheder og byliv.

Da teatrets monumentalitet er knyttet til dets evne til at formidle og afspejle dets aktivitetsniveau er facadens opbygning og funktion vigtig.

Facaden skal fortælle Sundsvalls borgere og besøgende om husets begivenheder og fungere som Sundsvalls kulturbarometer for trafikanterne på hovedvej E4.

Facaden er tænkt opbygget som ét gennemgående billedbånd bestående af indvendige transluscente screens, der kan rulles op og ned for vinduerne og således fungere som projektionsskærme. Også mere avancerede LED paneler eller LCD teknologier med frie, elektrisk styrede valg mellem translucens og transparens er tænkelige men kostbare.

Funktioner og bevægelser

Bygningskompleksets mest publikumsorienterede attraktioner som teater- og udstillingssale, restaurant og café eller børne- og unge aktiviteter, bibliotek og bygningskompleksets øvrige offentlige byrum er alle placeret langs teatergalleriet på plan 1.

Teater og kulturhusets mere permanente og ”private” funktioner som skuespillerloger, administration, kantine, bibliotek etc. er placeret på plan 2.

Værksteder og sceneservicerende funktioner er placeret langs Havnegade og hovedvejen og med direkte forsyning herfra og gennem den centrale interne forsynings- og fordelingsgade

Parkeringskælderens ned- og opkørsel sker fra gaden ved Kulturmagasinets øst gavl.

Konstruktioner  

Bygningskompleksets konstruktioner repræsenterer almindelig tidssvarende byggeskik.

Bygningskroppenes bærende konstruktioner er beton beklædt med natursten eller plader.

Tagkonstruktionen er ligeledes beton med undtagelse af foyertaget der er en beklædt søjle drager konstruktion i stål.

Balkoner og afsatser er stålkonstruktioner beklædt på under- og overside.

Informations- og billetbokse i foyer er lette beklædte konstruktioner.

Foyergulvet er betondæk med fast belægning.

Glasfacaden er en stål-alukonstruktion.  

Materialer

Projektet lægger vægt på at anvende lokale materialer for på en gang at understrege teater- og kulturhusets originalitet i global sammenhæng og dens regionale tilknytning.

Aluminium, der er en del af Sundsvalls brand, beklæder de store teatersales udvendige vægge.

Natursten, granit eller gneis beklæder de øvrige tunge, udvendigt synlige vægge herunder de tunge mure i foyeren samt de store teatersales indre murværk.

Synlige søjler og glaspartier er stål og aluminium.

Loft, gulv og bokse i foyeren er træbeklædt.

De store scenerums vægge folder de tunge naturstensvægge ind i sig som akustiske vægge.

Lydlofterne i de store scenerum tænkes udført i samme lyse træbeklædning som i det øvrige bygningsanlæg.

Udvendig belægning er beton udstøbt i store formater og gatesten.

Udvendige broer og terrasser er trædæk.

Materialer og arkitektur

Teatrets og kulturhusets materialer er anvendt så der opstår kontraster og sammenhænge i bygningskomplekset. Den æstetiske hensigt er at fremhæve de enkelte bygningselementers funktion og betydning og at skabe et varieret og oplevelsesrigt teatermiljø.

De to teatersale og det høje scenetårn vil omdagen fremstå som skinnende og om natten lysende ”kupler” eller tårne i Sundsvalls skyline.

De nye vartegn vil om natten være belyst nede fra foayeren via sprækker mellem tag og scenebygninger.

I foyeren vil salenes alubeklædning signalere hvor teaterkompleksets kraftværker er placeret.

Den lyse aluminium vil ligeledes præge vinduespartier, søjler, trapper og gelændere og balkoner i foyeren og vinduespartierne på de øvrige facader.

De naturstensbeklædte indvendige og udvendige murflader tænkes opmurede i en lysegrå granit eller gneis og i en tæt og tydeligt lagdelt struktur med dybe fuger.

Den tunge og rustikke naturstensfacade vil kontrastere de store teatersales lette alubeklædning.

Alle underbeklædninger på loft og balkoner i foyeren er lyse fyr eller birkelameller. Det samme gælder billet, garderobe- og køkken/ bar boksene ved hovedindgangen, også gulvbelægningen i foyeren og på balkonerne er lyst træ.

Det samlede indtryk af det nye teater og kulturhus vil både indvendigt og udvendigt være et lyst og nordisk bygningskompleks ved Selångeråen udmunding i Sundsvallfjärden.

Funktioner og arealer

Det nye teater og kulturhus indeholder de funktioner og m2 som programmet foreskriver.

Funktionerne er udefra grupperet i relation til offentlig tilgængelighed og indefra efter princippet om serviceret og servicerende.

Alle arbejds- og opholdslokaler har dagslys.

Parkeringskælderen har plads til ca. 330 biler.

Form og arkitektur

Det nye teater og kulturhus´ struktur og hovedform er skabt i forlængelse af Sundsvalls bymønster, skala og højde.

Bygningskroppenes udformning og dimensionering afbalancerer behovet for at tilpasse sig byen og stedet med ønsket om at skabe et markant bygningsværk i Sundsvall.

Bygningshøjden svarer til Sundsvall centrums 3-4 etager, en højde der tillader de lidt højere Magasinbygningerne fortsat at spille en rolle i bybilledet og danne rum i teatertorvet.

Over teaterkompleksets base hæver de store teatersale og scenetårnet sig som Sundsvalls nye uppstikkare.

Teater- og kulturhuskomplekset optager det omkringliggende bymønsters to retninger i sig. Teaterkompleksets ydre afgrænsning optager retningen fra den centrale bymidte og teatrets indre struktur det retningsskrift, der også afspejles i Magasinets indre struktur. De to retningers overlejring skaber en umærkelig spænding og variation i teaterkompleksets rumforløb og bygningskroppenes indbyrdes relation.

Bortset fra de effektfulde scenetoppe er bygningskompleksets monumentalitet forbundet med evnen til at generere og udtrykke aktivitet og liv. Den arkitektoniske indramning er derfor holdt i et behersket modernistisk formsprog der ikke søger at udkonkurrere Sundsvalls typiske og livlige historicisme men at kontrastere og dermed fremhæve denne.

Teaterpromenadens ”skærmende” interface formidler budskabet om teater og kulturhusets monumentale aktivitet og fungerer som historicismens moderne, dekorative men flygtige modsvar.

Ressource- og energihåndtering

Bag projektets anvendelse af traditionel byggeskik og lokale materialer ligger ønsket om at bygge ressourcebevidst og bæredygtigt.

Det samme gælder energiforbruget hvor foyeren tænkes anvendt som buffer for og aftager af hele bygningskompleksets overskudsvarme i kolde perioder.

Nedkølingen i varme perioder tænkes at foregå ved naturlig ventilation, for foyerens vedkommende via tagvinduerne.