Parkeringshus i Sydhavnen

Aarhus, Danmark
Åben projektkonkurrence

Projektet fremstiller parkeringshuset som en terrasseret syd-vest vendt park med brugs- og erhvervslokaler placeret på terrasserne.

Den byggede, skrånende park supplerer kvarterets plads og aktiviteter med sine virksomhedslokaler og livet på terrasserne.

De grønne terrasser og det grønne tagplan er direkte tilgængelige fra terræn.

Disse forhold præsenterer ”park-husets” sociale og fysiske bæredygtighed.

Parkeringshusets tre øvrige transparente facader viser huset som en konstruktion, dynamiseret af bilernes spraglede tilstedeværelse og bevægelser om dagen eller fejende lysglimt om natten.

Det dynamiske billede forstærkes af den synligt gennemkørende højbanebane. 

 

År: 2019

Konkurrencetype: Åben projektkonkurrence
Bygherre: Aarhus Kommune
Type: Urban design / erhvervsbyggeri
Størrelse: Ca. 20.000 m2 / 700-922 p-pladser Virksomhedsareal: 1.835 m2
Adresse: Sydhavnen, Aarhus

Ingeniør: Moe
Samarbejdspartner: Vesthardt Arkitekter

”PARK-TERRASSERNE”

Det nye parkeringshus i Sydhavnen skal være et både velfungerende og stimulerende tilskud til den nye bydelens virke, liv og identitet og ikke blot et nødvendigt onde, påduttet af Aarhus midtbys parkeringsbehov.

Parkeringshuset er derfor tænkt og udformet som et byarkitektonisk, bæredygtigt bygværk, der optimerer de arkitektonisk-funktionelle, de socialt-bykulturelle og de teknisk-økonomisk forhold.

Bygværket kombinerer grønne og rekreative aktiviteter med dynamiske virksomhedsaktiviteter, bevægelse og friluftsliv med iværksætterentusiasme, urbant park- eller havemiljø på terrasseflader med lokale mødesteder og kulturudbud samt korttidsparkering med urban camping.

Vi kalder det ”PARK-TERRASSERNE”.

 Et grønt, bæredygtigt bygværk og parkeringshus

Park-terrasserne er et grønt bæredygtigt parkeringshus, en ”urban bakke/park” samtidigt med, at det er en åben, fleksibel konstruktion til parkering og indbygning af en varieret pallet af urbane, bylivsskabende funktioner.

 Parkterrasserne i den urbane kontekst   

Park-terrasserne er kontekstuelt tilpasset den fremtidige, færdigbyggede Sydhavnsbydel.

Husets højde og skala svarer til de omgivende, eksisterende og planlagte bygningers, og dets placering respekterer kvarterets struktur. Samtidig skaber det en kontrasterende variation i rum og masse ved tangerende at rette ind efter jernbanens brydende bueslag gennem området, en vinkling, der tillader udkig fra bydelens indre, Kulkransporet og ”Den Rekreative Forbindelse” til Havn og vand.

Park-terrassernes ”hængende haver” plus tagterrasse med udsigt over by og bugt vil være en brugs-, miljø- og oplevelsesmæssig udvidelse og kvalitativ opgradering af den planlagte, lidt tynde Rekreative Forbindelse til en ”scenic walk” gennem bydelen. Det samme gælder for bydelens anden, krydsende og svævende havnebalustrade – Kulkransporet, som projektet føres over til og rundt på parkeringsbygningen for at lade den trappe ned til havn og kajer på østsiden.

 Parkterrassernes tilgængelighed og transparens

Park-terrasserne har en høj grad af tilgængelighed og bevægelses-transparens på grund af de mange ud og indgange. Via trapperne på de grønne terrasser, de udvendige trapper og elevatorer og dels via Kulkransporet kan man komme op på, gennem og rundt om huset på alle planer herunder taget.

Den visuelle transparens præsenteres i de åbne parkeringsdæk på husets langsider samt åbningerne mellem ”virksomhedsboksene” på terrasse- og havnesiderne, der alle åbner for udsigter over by og havn.

Udsynet til alle sider fjerner her det ofte let klaustrofobisk lukkede ved mange parkeringskældre og p-huse, samtidig med at der kommer masser af lys ind på etagerne.

Kørende tilgængelighed

Ind- og udkørsel til parkeringshuset er adskilt for let og krydsningsfrit at komme til og fra.

”Camp-parken” har af samme årsag egen ind- og udkørsel.

Mobilerne

Togets horisontale mobile gennem p-huset er, sammen med de udvendige glaselevatorers vertikale mobiler, med til at dynamisere og identificere Parkterrassernes særlige urbane stedlighed i bydelen og i Aarhus.

Parkterrassernes virksomheder og funktioner

Park-terrasserne er tænkt som et aktivt, udviklende kultur-, virksomheds- og iværksættermiljø, båret af bæredygtige ideer og bosat på parkeringshusets dæk og urbane, grønne terrasser.

Det kan dreje sig om mindre værksteds- eller kontorlokaler til kreative erhverv, arkitekter, designere, kunsthåndværkere, blandet med gallerier, mindre private eller decentrale offentlige, sociale institutioner, understøttet af café, restaurant, take-away service eller butikker, direkte henvendt til det offentlige byrum i stueetagen.

Friluftsfunktioner på terrasserne, som opholds- eller dyrkningshaver (til erstatning for de nedlagte på nordhavnen), er helt i tråd med ønsket om at skabe grønne terrasser, hvilket også en urban iværksætter-planteskole vil være.

De sydvestvendte terrasser indbyder i sig selv til skabelsen af et grønt miljø med planter i bede og krukker.

Dette kan understøttes af fastlagte initiativer eller regler for etablering og vedligeholdelse af det grønne.

Aktiviteter og ”virksomhedsbokse” på terrasserne er, konkret og visuelt med til at befolke byrummet og hele bydelen.

Udbydes billige lokaler og funktionsmuligheder, evt. med fælles praktiske faciliteter som køkken, toilet, møderum, etc., kan det tiltrække unge iværksættere og kulturformidlere, som sætter deres præg på bydelen og er guld værd for bylivet.

Den lette tilgængelighed til fods, med kollektive transportmidler og i bil til de gode lejemål med både udsigt og direkte adgang til midtby og havn vil kunne gøre stedet meget attraktivt.

Parkeringshusets generelle struktur og konstruktion tillader stor fleksibilitet i etablering og ændring af funktioner og lejemål i husets vestlige og østlige ”virksomhedsbånd”, ligesom forholdet mellem andelen af virksomhedsareal og parkeringsareal kan ændres uden større indgreb.

Utilpassede, iværksættere og etablerede

Byudviklingsprocessens overskudsarealer eller ”bybaggårde” indtages normalt først af utilpassede, der her søger et uforstyrret frirum, dernæst gradvis af ungdommelige alternativister og iværksættere, der har brug for billige, uregullerede muligheder for slutteligt at blive inddraget som nye, dyre bydele og bebyggelser.

Park-terrasserne sigter mod at kombinere en mangfoldig, iværksættende virksomhedskultur med en mere etableret indenfor parkeringshusets transformerbare funktionalitet og generelle rammekonstruktion.

”Camper-park”

Det fuldt udbyggede Parkeringshus til 900 biler danner på havnesiden et dobbelthøjt overbygget byrum. Projektet foreslår her en ”Camper-park” etableret, dels fordi urban camping er blevet eftertragtet, og man her kan finde en meget central og for bydelen aktiverende placering, og fordi funktionen ligger i naturlig forlængelse af parkeringstemaet.

Det overbyggede byrum på havnesiden kan i tilfælde af et ønske om udvidet erhvervsvolumen udbygges

med traditionelle erhvervsfunktioner som kontor, supermarked, autoudlejning, etc., der alle har gavn af den lette tilgængelighed og er aktiverende for bydelens og havnens liv og miljø.

Tagterrassen

De grønne park-terrasser bevæger sig op på tagetagen som en tagpark til rekreative aktiviteter, leg, motion, optræden, servering, forsamling, etc., eventuelt serviceret af lette flytbare konstruktioner og overdækninger.

Også ”urban gardening” med storslået udsigt vil være en mulighed. I et varieret muldlag op til 80 cm vil selv større træer kunne vokse på taget.

 Udvidelse af parkeringshuset

Parkeringshusets struktur og grundform lægger op til en rationel og relativt uindgribende udvidelse fra de 700 til 900 parkeringspladser.

Parkeringen

Parkeringen foregår efter traditionelle logistiske principper med op og nedkørsel ad hver sin adskilte rampe i midten af parkeringshuset til parkering på horisontale dæk.

Den svimle rotation ved op og især nedkørsel modvirkes af lige, flade forløb mellem rampeturene.

Bilerne hjælpes elektronisk til ledige p-pladser.

Indtryk og udtryk:

Husets transparens og panoramiske udsyn i længere og kortere sekvenser er forudsætningen for at skabe et åbent og afvekslende indtryk og en tryg atmosfære internt.

Husets grønne og varierede facadeudtryk mod vest og øst kontrasteres på langsiderne af de åbne parkeringsdæks farvede bilparader. Parkeringshuset står således ved sine biler som dynamiske, stimulerende elementer i bybilledet.

Nattebilledet vil præsentere både en blødt oplyst terrasseside mod bydelens indre og facadesider med kalejdoskopisk spillende lyseffekter fra biler i bevægelse på oplyste dæk.

Biler og parkering i fremtiden

Om mængden af biler vil stige eller falde i fremtiden, er uvist. Faldet den, kan en bæredygtig løsning være både transformation med ombygning og afmontering med genbrug. Projektets valg af byggesystem peger på afmonteringen og genbruget som langsigtet løsning.

En afviklingsproces frem mod afmonteringen kunne indebære, at det dagslysorienterede virksomhedsareal successivt forøgedes på bekostning af parkeringsarealet.

Konstruktioner og materialer

Projektet tilgodeser bæredygtigheden med en simpel, let demonterbar og genanvendelig bærende, søjle-drager konstruktion i stål, hvorpå lægges lige så let demonterbare og genanvendelige TT dækelementer.

Længde og tværstabiliteten sikres uproblematisk med stålkryds.

Der regnes med sprinkling af konstruktionen.

Øvrige konstruktioner og bygningsdele på parkeringsdækkene til lokaler og klimaskærme tænkes alle udført i lette trækonstruktioner med facadebeklædning af træ.

Søjler, dragere og dæk er foreløbigt dimensioneret til:

Søjler:                                         v. 5 m spænd: HE300B

Dragere:                                    v. 5 m spænd: HE200B

TT dækelementer/

bærelængde 7 m:                    højde: 300 mm

Antal parkeringspladser;        700/922 (heraf 30 camper-pladser)

Virkeareal:                                1.835 m2

Tager man bæredygtigheden på ordet, burde parkeringshuset bygges i træ. Projektet har dog ikke med dagens lovgivning og byggeskik anset det for realistisk muligt.